Privatumo ir slapukų politika

Mvd.lt itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įmonės interneto svetainėje mvd.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip pirkėjo ar interneto svetainės lankytojo, privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

1. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – prekių pardavimo pirkėjams (klientams) tikslais. Platesnė informacija skelbiama Įmonės patvirtintose bendrosiose klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Įmonės interneto svetainės mvd.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

2. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės elektroniniu paštu info@mvd.lt?

Jūs galite Įmonės elektroniniu paštu info@mvd.lt pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju, Įmonė, siekdama atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

3. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook, Instagram)

Jūs galite pateikti užklausą, taip pat įsigyti prekes naudojantis Įmonės socialinių tinklų platformomis (Facebook/ Instagram). Tokiu atveju, siekdami Jums atsakyti į užklausą, įgyvendinti pardavimo procedūrą ir suformuoti buhalterinį dokumentą-sąskaitą dėl įsigijamų prekių, prašysime susirašinėjimo languose patekti kliento asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Prekių pristatymo adresas. Visais atvejais, papildomai informuosime apie jūsų, kaip kliento, duomenų tvarkymą, socialinių platformų susirašinėjimo languose papildomai pateikiant nuorodą į Įmonės patvirtintas bendrąsias klientų asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų, kaip kliento asmens duomenis renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (klientas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis Įmonei dėl prekių įsigijimo tikslų.

Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?

Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo paskutinio prekių įsigijimo momento.

Kam Įmonė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Įmonė klientų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įmonei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę-elektroninę parduotuvę mvd.lt prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

KAS YRA SLAPUKAI?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Įmonės interneto svetainėje mvd.lt. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

KAM MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Įmonės internetinėje svetainėje mvd.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Įmonės teikiamas prekių pardavimo paslaugas, sukurti patrauklią aplinką klientui apsipirkti Įmonės elektroninėje parduotuvėje.

Įmonės naudojami internetinio puslapio mvd.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.

Slapukų pagalba Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
Jūsų naršymo istoriją;
Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
peržiūrėtas Įmonės internetinio puslapio sekcijas;
kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Įmonės internetiniame puslapyje.

Slapukus Įmonė naudoja siekdama:

Užtikrinti internetinio puslapio ir elektroninės parduotuvės funkcionalumą;
Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį ir elektroninę parduotuvę, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
Analizuoti naudotojų įpročius naršant Įmonės internetiniame puslapyje ir elektroninėje parduotuvėje.
Įmonės internetiniame puslapyje naudojami funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Įmonės internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją

Įmonės internetiniame puslapyje nėra naudojami Įmonės ir trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai.

Slapukai Įmonės internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Įmonės internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Įmonės internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

Teisėtas pagrindas – Įmonės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės mvd.lt ir elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įmonės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Įmonės interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Įmonės interneto svetainėje mvd.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Įmonė nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Įmonės Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įmonė juos tvarko;

kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Įmonė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu info@mvd.lt. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Įmonei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje mvd.lt.

Atnaujinta 2021-02-20

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top